Wichrowo – spotkanie delegatów kół

Spotkanie szkoleniowo-poznawcze delegatów kół Oddziału SITLiD w Olsztynie

w dniu 30 maja 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Wichrowo

 

30 maja 2017 r. odbyło się coroczne spotkanie szkoleniowo-poznawcze dla delegatów i przewodniczących kół terenowych SITLiD, połączone ze Zjazdem Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Olsztynie, celem zatwierdzenia sprawozdania za rok 2016, udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału za miniony rok oraz zatwierdzenia podziału wyniku za rok poprzedni.

Spotkanie otworzył Aleksander Sawczuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo, na terenie którego odbywało się spotkanie, witając delegatów, przewodniczących kół terenowych i członków Zarządu Oddziału. W krótkiej prezentacji przedstawił informację o Nadleśnictwie Wichrowo. Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący ZO SITLiD Włodzimierz Serwiński.

Sprawozdanie z działalności za 2016 rok przedstawiła Sekretarz ZO SITLiD Anna Bartoszewicz. W bieżącym roku powstało nowe koło SITLiD – przy Nadleśnictwie Wichrowo, aktualnie Oddział zrzesza 31 kół. Liczba członków kół terenowych w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o 160 osób, a w porównaniu z rokiem 2015 o 27 członków.

Poprzez głosowanie podjęto 3 uchwały :

  • Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2016.
  • Nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału za miniony rok.
  • Nr 3 w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku za rok 2016.

Kol. Marzenna Sobiech przedstawiła preliminarz wydatków na rok 2017. Z uwagi na to, że nasz Oddział w ubiegłym roku poniósł zwiększone wydatki związane z obchodami 65 – lecia, rok 2016 zamknął się wynikiem ujemnym. W bieżącym roku zakładamy zamknięcie roku bez straty. Ponadto poinformowała o planowanym w dniach 30 sierpnia – 3 września kolejnym wyjeździe szkoleniowo-poznawczym do parków narodowych – w bieżącym roku do Gorczańskiego Parku Narodowego.

Po części kameralnej Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo zaprosił wszystkich na drugą część spotkania – terenową, której tematem była „Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych w aspekcie działalności Nadleśnictwa Wichrowo”.

W trakcie objazdu terenowego uczestnicy spotkania zlustrowali plantację topól balsamicznych amerykańskich i europejskich oraz mieszańców osik w Leśnictwie Miłogórze, prowadzoną pod nadzorem IBL. Następnie zwiedzili zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warm. z XIV wieku, należący do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem.