Zjazd Delegatów

Uroczysty charakter Zjazdu Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Olsztynie

Dnia 15 marca br. w biurze RDLP w Olsztynie odbył się Zjazd Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Olsztynie.

W zebraniu uczestniczyli m.in.: Jan Karetko dyrektor RDLP w Olsztynie i członek Zarządu Głównego SITLiD, Jan Chojecki, przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Federacji NOT w Olsztynie. W dalszej części spotkania do zebranych dołączyli: wiceminister środowiska Janusz Zaleski, Zofia Chrempińska, dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, Wojciech Fonder, zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego SITLiD i członek Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego, Ryszard Dzialuk, dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, Janusz Sabor, przewodniczący KKNL, Jan Matras, członek KKNL.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Tadeusz Puchniarski powitał Delegatów i zaproszonych gości. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za okres sprawozdawczy. Olsztyński Oddział SITLiD zrzesza ok. 700 członków. SITLiD podejmuje się realizacji wielu działań. Jednym z nich jest organizacja szkoleń o bogatej tematyce m.in. ze stosowania środków chemicznych, kursy brakarskie, z obsługi map numerycznych, kursy z języków obcych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestniczyli w nich pracownicy Lasów Państwowych. Organizowane są również szkolenia na potrzeby innych jednostek np. w 2008 r. przeszkolono pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych na temat zalesień. W 2009 r. przeprowadzono kurs operatorów pilarek oraz żurawi załadowczych, w których uczestniczyli pracownicy zakładów usług leśnych. Dodać należy, że kursy dla zakładów usług leśnych odbyły się z wykorzystaniem dotacji unijnych. Frekwencja obu szkoleń wskazuje na to jak kursy o tej tematyce są ważne i oczekiwane przez właścicieli i pracowników zakładów usług leśnych. Ponadto SITLiD od wielu lat współpracuje z leśnikami niemieckimi z okręgu Meklemburgii. Dzięki tej współpracy leśnicy polscy i niemieccy mieli możliwość poznania zasad prowadzenia gospodarki leśnej w obu krajach. SITLiD wspiera też wiele imprez masowych organizowanych lub współorganizowanych przez koła terenowe. Dużą wagę przywiązuje do pracy z młodzieżą. Zarząd Oddziału SITLiD sprawuje pieczę nad Kołem Seniora przy RDLP w Olsztynie. Bardzo dobre efekty pracy Stowarzyszenie odnosi przede wszystkim dzięki doskonałej współpracy z RDLP w Olsztynie i z nadleśnictwami.

W dalszej części narady Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, wybrali na nową kadencję: skład Zarządu Oddziału, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Następnie J. Zaleski, Z. Chrempińska, W. Fonder i T. Puchniarski, wręczyli Złote i Srebrne Odznaki Honorowe SITLiD.

Podczas spotkania od wszystkich płynęło wiele ciepłych słów pod adresem przewodniczącego T. Puchniarskiego, z dwóch powodów: Jego sukcesów w kierowaniu, przez wiele kadencji, Zarządem Oddziału SITLiD oraz osiągnięć zawodowych, w tym w pracy w Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego. Ponieważ T. Puchniarski zrezygnował z dalszego kierowania Zarządem Oddziału i z pracy w KKNL, spotkanie nabrało charakteru uroczystego podziękowania za Jego wkład pracy. W pierwszej kolejności ciepłe słowa uznania wyraził wiceminister J. Zaleski:Składam Panu serdeczne podziękowania za wiele lat pracy, wysiłku, trudu, które włożył Pan w lasy polskie, w tym lasy olsztyńskie. Pańska wieloletnia praca w Lasach Państwowych oraz Pana wybitna wiedza w zakresie hodowli i ochrony lasu wielokrotnie służyły młodszym pokoleniom leśnikom. Autorytet wypracowany przez Pana jest godny podziwu i naśladowania. Od Pana uczyliśmy się tej trudnej sztuki leśnej. Praca pod Pana kierownictwem w lasach olsztyńskich była dla mnie przyjemnością. Serdecznie dziękuję za lata pracy w Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego, za zaangażowanie i wniesiony trud.” I dodał: „Wszystkim życzę tak długiego okresu aktywności zawodowej.”

Następnie głos zabrał Janusz Sabor, przewodniczący Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego: „Z wielkim żalem przyjmuję Pana rezygnację z prac w komisji. Dziękujemy za okres 5 – letniej współpracy oraz wszelką przychylność nam okazaną. Działając w Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego, od początku jej powstania, swoją głęboką wiedzą zawodową i wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz hodowli lasu, przyczynił się Pan do rozwoju nasiennictwa i adaptacji rozwiązań wynikających z dyrektyw UE oraz ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym. Bardzo liczymy na dalszą współpracę.”

Udział w pracach komisji był dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Był jakby przedłużeniem mojej zawodowej działalności. Nasiennictwo, genetyka, selekcja były zawsze priorytetem w mojej pracy zawodowej. Bardzo dziękuję za możliwość pracy w tej komisji” – powiedział T. Puchniarski. Przewodniczący skierował również serdeczne podziękowania do dyrektor Z. Chrempińskiej za owocną wieloletnią współpracę.

Słowa podziękowania wyraził również W. Fonder: „Chciałbym się dołączyć do życzeń jako członek tej komisji. Dziękuję Panu Przewodniczącemu za wieloletnią współpracę. Trudno wymieniać wszystkie Pan zasługi. Najważniejszą była praca w komisji.” Po chwili dodał: „Dużą zasługą również jest to, że wychował Pan dobrych następców” i poinformował, że nowym członkiem Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego będzie Irena Sobania, naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu w RDLP w Olsztynie. Akt powołania na członka komisji, nadany przez ministra środowiska, wręczył wiceminister J. Zaleski.

To dla nas wielki zaszczyt i honor, że w olsztyńskiej dyrekcji pracuje osoba uczestnicząca w pracach komisji. Naczelnik I. Sobania jest wychowanką dyrektora T. Puchniarskiego. Serdecznie gratuluję Pani Naczelnik.” – powiedział dyrektor J. Karetko.

Następnie dyrektor J. Karetko zwrócił się do T. Puchniarskiego dziękując za wiele lat pracy jako przewodniczącego Zarządu Oddziału SITLiD. „Panie Przewodniczący, jesteśmy bardzo wdzięczni za ten wkład pracy. Zwłaszcza teraz, kiedy jest Pan na emeryturze. Oddział olsztyński SITLiD działa bardzo dobrze. Proszę przyjąć od leśników dyrekcji olsztyńskiej serdeczne podziękowania”powiedział dyrektor J. Karetko i wręczył pamiątkową szablę z dedykacją od koleżanek i kolegów leśników.

W imieniu wszystkich koleżanek i kolegów z Oddziału SITLiD w Olsztynie serdeczne podziękowania złożył St. Dąbrowski, wiceprzewodniczący SITLiD Zarządu Oddziału w Olsztynie: „Panie Przewodniczący, jest taki slogan . Pan jest wyjątkiem potwierdzającym tę regułę. Jako Przewodniczący jest Pan osobą niezastąpioną. Składam podziękowania za całokształt, za wszystko, co zrobił Pan dla lasu i dla leśnictwa oraz za to, czego od Pana się nauczyłem przez te wszystkie lata.”

W imieniu przedsiębiorców leśnych, ciepłe słowa podziękowania za całokształt współpracy dołączył również Stefan Kwiatkowski, prezes Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Olsztynie: „Przede wszystkim dziękuję za organizację szkoleń dla pracowników zakładów usług leśnych. Dzięki tym kursom nasi pracownicy są dobrymi fachowcami”.

Na koniec do wszystkich zwrócił się przewodniczący T. Puchniarski: „Szanowni Państwo. Dzisiejszy dzień będę długo pamiętać. Usłyszałem tu wiele ciepłych słów, za które serdecznie dziękuję. Na tyle, na ile czas mi pozwoli będę podejmował się współpracy. Mam to we krwi.”

W trakcie obrad, w imieniu ustępującego Zarządu Oddziału, wiceprzewodniczący St. Dąbrowski zgłosił propozycję nadania T. Puchniarskiemu tytułu Honorowego Przewodniczącego Oddziału SITLiD. Propozycję tę Zjazd Delegatów Kół SITLiD w głosowaniu jednomyślnie zaaprobował.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu Oddziału SITLiD. Nowym przewodniczącym ZO SITLiD został Sebastian Smoluk, wiceprzewodniczącymi: Stanisław Dąbrowski i Jacek Borcun.

W imieniu członków SITLID i nowo powołanego Zarządu Oddziału przewodniczący S. Smoluk podziękował ustępującemu i Honorowemu Przewodniczącemu oraz wręczył pamiątkową cechówkę. Dodał również „Chciałbym serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu i Państwu za ogromne zaufanie. Dołożę wszelkich starań, aby nasza współpraca była efektywna”.

Zaproszeni goście gratulowali członkom SITLiD Oddziału w Olsztynie osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów w prowadzonej działalności. Korzystając z obecności wiceministra J. Zaleskiego Delegaci Zjazdu poprosili o przekazanie informacji bieżących związanych z działalnością Lasów Państwowych.

Ponadto atrakcję artystyczną zapewnili pracownicy Nadleśnictwa Strzałowo. Zaprezentowali spektakl poetycko – muzyczny wg reżyserii Małgorzaty Błyskun, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo.

{gallery}2010/zjazd_2010{/gallery}