Zjazd Delegatów 2015

Zjazd delegatów kół terenowych SITLiD na terenie Nadleśnictwa Dobrocin

W dniu 23 czerwca 2015 r. na terenie Nadleśnictwa Dobrocin odbył się zjazd delegatów kół terenowych Olsztyńskiego Oddziału SITLiD.

W pierwszej części spotkania – kameralnej, delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Oddziału za poprzedni rok, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego, po czym udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału. Poprzez głosowanie podjęto 3 uchwały: o przyjęciu sprawozdania za rok 2014, udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału za miniony rok oraz zatwierdzeniu podziału wyniku za rok poprzedni. Zjazd delegatów otworzył Przewodniczący ZO SITLiD w Olsztynie – Sebastian Smoluk, po czym spotkanie prowadził, wybrany w jawnym głosowaniu, Przewodniczący Zjazdu Delegatów – Włodzimierz Serwiński.

Tematem drugiej części spotkania – terenowej, były odnowienia naturalne dębu. Tematykę tę przybliżyli uczestnikom Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrocin Szymon Nowak, Zastępca Nadleśniczego Daniel Drzazga oraz leśniczy Leśnictwa Buczyniec.

Uczestnicy spotkania obejrzeli także wyremontowaną, z udziałem środków unijnych, Pochylnię Buczyniec – jedną z pięciu z zespołu szynowych pochylni Kanału Ostródzko-Elbląskiego, napędzanych mechanicznie siłą przepływu wody. Kanał Ostródzko-Elbląski jest unikalnym systemem wodnym łączącym zachodniomazurskie jeziora z Zalewem Wiślanym. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem w „zielonej klasie” przy siedzibie Nadleśnictwa Dobrocin.

Anna Bartoszewicz